Moteur karting IAME – PARILLA

Parilla screamer III – parilla reedster V – iame gazelle 60 – parilla X30 – Parilla X30 Super – Iame reedster V – iame screamer 3 – iame screamer III